Regulamin konkursu świątecznego 2

§ 1. WARUNKI OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu organizowanego przez SEOSM.PL Emil Batorski, z siedzibą w Katowicach (zwanego dalej „Organizatorem”). 

2. Konkurs jest prowadzony na stronie na Facebooku: https://www.facebook.com/gadgetown/ (zwaną dalej „Fanpage’em Organizatora”) . Jego warunki zostały określone w poście na w.w. stronie (zwanym dalej „Postem Konkursowym”, opublikowanym dnia 8 grudnia 2019 r.

 

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, ale niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osoby, które udostępniają dane mają prawo do dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

 

4. Konkurs nie został stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis Facebook. 

 

5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą zostać osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie www.facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin.

 

2. Uczestnik oświadcza, że:

 

a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu serwisu Facebook;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie rodziny Organizatora.

 

§ 3. NAGRODA

1. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 

2. W Konkursie przewidziano TRZY NAGRODY przyznane przez organizatora w sposób dowolny.

 

3. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są: Shaker z przepisami, Świecący parasol oraz Portfel Gra o Tron.

 

4. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook na fanpage’u Organizatora.

 

5. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „Post Konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na Fanpage’u Organizatora. 

 

2. Konkurs trwa od dnia 8 grudnia 2019 godz. 15.00 do 15 grudnia 2019 godz. 23:59.

 

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) kreatywnej odpowiedzi na pytanie zawarte w Poście Konkursowym.

 

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

 

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

 

4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu. Informacja o zwycięzcach zostanie także opublikowana w komentarzu do Posta Konkursowego.

 

5. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.

 

 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka.

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

 

 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

 

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

 

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

 

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów

i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

 

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.

 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”.

 

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

 

§ 11. WARUNKI KOŃCOWE

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora pod Postem Konkursowym.